Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Power-Tech działający pod adresem www.powertech.pl/sklep prowadzony jest przez Grzegorza Piątek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą handlowo-usługową Power-Tech z siedzibą przy ul. Rogozińskiego 42, 44-105 Gliwice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDIG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 648-206-54-60, REGON 276941214.
 2. Sklep internetowy firmy Power-Tech działający pod adresem www.powertech.pl/sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową skrzyń transportowych, elementów składowych oraz wyposażenia skrzyń transportowych, elementów kratownicy, kabli, najazdów kablowych, sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego (www.sklep.powertech.pl/regulamin).
 5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Osoby nieakceptujące zasad określonych w Regulaminie uprasza się o nieskładanie zamówienia.

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Power-Tech, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 648-206-54-60, REGON 276941214.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.powertech.pl/sklep.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 44-100 Gliwice, ul. Rogozińskiego 42.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@powertech.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 032 301 04 27
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: MBank 78 1140 2004 0000 3102 7486 1699
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
  3. zainstalowany program FlashPlayer.
 2. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.powertech.pl/sklep wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66, § 1 kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu i Politykę Prywatności. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Sprzedawcę konta Klienta w Sklepie.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu:
  1.  zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy.
 2. W przypadku, gdy towary występują w różnych wariantach (tj. rozmiar, sposób wykończenia itp.) ceny mogą różnic się w zależności od wskazanego wariantu. Właściwa cena zostanie wyświetlona po wybraniu opcji produktu i dodania towaru do koszyka zamówień.
 3. W koszyku zamówień Klient dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wagi oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, jest on wykazany w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy, kosztami płatności oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 6. Firma Power-Tech zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów jak i w wysokości opłat za dostawę towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, opłaty za dostawę, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.powertech.pl/sklep
 8. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta)  lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany). 
 9. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów; 
  3. wybrać sposób dostarczenia produktu, oraz, o ile wybrany sposób dostarczenia produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki;
  4. w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru – wybrać z listy Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostanie odebrane;
  5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
  6. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;
  7. wybrać sposób płatności;
  8. zaakceptować Regulamin Sklepu i Politykę Prywatności Power-Tech bądź zalogować się na swoje konto utworzone w tymże Sklepie;
  9. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” lub analogiczny;
  10. w przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 10. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Kupuję i płacę”.
 11. W ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia, Klient zostanie poinformowany o jego wpłynięciu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia lub w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta.
 12. Następnie, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 10 powyżej.
 13. Dołożymy wszelkich starań, aby każde zamówienie zostało zrealizowane w całości i w jak najkrótszym terminie. Jednak w przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany i ma prawo do rezygnacji z zamówienia.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
  1. zalega z jakąkolwiek wymagalną płatnością na rzecz Sprzedawcy;
  2. co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze; 
  3. co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską lub do Punktu Odbioru.
 15. W przypadku zamówień na indywidualne zlecenie, Klient może zostać poproszony o wpłacenie zadatku.
 16. W przypadku wymaganej przedpłaty lub jeżeli Klient wybrał płatność w formie przelewu, realizację zamówienia rozpoczniemy po otrzymaniu wpłaty na konto Sprzedawcy wskazane w potwierdzeniu zamówienia i/lub na stronie Sklepu.
 17. Aktualny status realizacji zamówienia Klient może sprawdzić na Stronie Internetowej Sklepu, po zalogowaniu się na swoje konto.
 18. Termin realizacji wysyłki towaru wynosi od 2 do 10 dni roboczych, a w przypadku najazdów kablowych od 7 do 10 dni roboczych liczonych od momentu potwierdzenia zamówienia i otrzymania wpłaty na konto w przypadkach o których mowa w pkt. 16 powyżej. Czas realizacji zamówienia  uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 19. Wszelkie odstępstwa od regulaminu w odniesieniu do danego zlecenia wymagają pisemnego uzgodnienia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Dostawa towaru, koszty transportu

 1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem jednej ze wskazanych poniżej firm:
  1. Poczta Polska S.A.
  2. DPD Polska Sp. z o.o.
 2. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany w Formularzu zamówienia. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.
 3. Koszty dostawy towarów pokrywa kupujący. Kalkulacja kosztu dostawy dokonywana jest każdorazowo w koszyku zamówień czasie składania Zamówienia na stronie Sklepu.
 4. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamawianych produktów w siedzibie Sprzedawcy, pod adresem: ul. Rogozińskiego 42, 44-100 Gliwice, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

Formy płatności

 1. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, zapłaty za zamówienie można dokonać w jeden z następujących sposobów:
  1. podczas odbioru osobistego przedmiotu zamówienia w siedzibie Sprzedawcy – gotówką lub kartą płatniczą. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;  
  2. podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską – gotówką lub inną metodą płatności akceptowaną przez wybraną przez Klienta firmę kurierską. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;  
  3. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przekazem pocztowym, przelewem. W tym przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji nastąpi po otrzymaniu płatności.
 2. Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez Klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności:
  1. w terminie 5 dni (w razie wyboru formy przelewu tradycyjnego); lub
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: MBank 78 1140 2004 0000 3102 7486 1699.
 4. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sprzedawcy do otrzymania rabatu w Sklepie.
 5. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, przecenami bądź wyprzedażami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

Dokumentacja zakupu

 1. Na wszystkie zamówione towary wystawiane są paragony fiskalne lub na życzenie Klienta faktury VAT.
 2. W celu wystawienia faktury VAT prosimy o podanie pełnych danych firmy w formularzu zamówieniowym, podczas składania zamówienia w sklepie.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail. 

Warunki reklamacji

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Sprzedawcy oraz opisem reklamacji.
 4. Sprzedawca rozstrzygając reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Sprzedawca zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.
 6. Prowadzenie przez Sprzedawcę postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:
  1. prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
  2. dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia;
  3. w przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl
 7. Ponadto, istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań́ umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

Warunki gwarancji

 1. Towary zakupione w sklepie Powertech.pl podlegają gwarancji:
  24-miesięcznej – w przypadku sprzedaży konsumenckiej, niezwiązanej z działalnością gospodarczą
  12-miesięcznej – w przypadku umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami
  licząc od daty sprzedaży towaru.
 2. Uprawnienie to nie wyłącza ani nie ogranicza warunków gwarancji udzielanych niezależnie przez producenta, importera, uprawnionego przedstawiciela producenta lub tego, który daje gwarancję na produkt, wystawia oświadczenie gwarancyjne lub udziela zapewnień o gwarancji produktu. Warunki gwarancyjne określa wówczas zewnętrzny gwarant.
 3. Powertech.pl zobowiązuje się w stosownym czasie bezpłatnie usunąć wady towaru w drodze naprawy lub wymiany.
 4. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 5. Gwarancja nie obejmuje wszelkiego rodzaju przypadkowych lub celowych uszkodzeń, a także uszkodzeń spowodowanych niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem.
 6. Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna.
 7. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Przede wszystkim ustalają, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. [Podstawa prawna: art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.]

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. od daty dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
  3. od daty zawarcia umowy – w razie umów innych niż umowa, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności (tj. umów innych niż sprzedaży produktów).
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt którego dotyczy odstąpienie, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może dokonać zwrotu osobiście lub poprzez odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  3. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania.
  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Podanie przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego może spowodować opóźnienia w procesie zwrotu Konsumentowi należności.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności Power-Tech.

Postanowienia końcowe

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. W przypadku problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania. 
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
 3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 5. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 6. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.  Więcej informacji  w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności Power-Tech.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd powszechny ustalony zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące z chwilą opublikowania ich na stronie www.powertech.pl/sklep. Zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem i opublikowaniem ww. zmian.
 11. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: sklep@powertech.pl