Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Korzystając ze Sklepu Internetowego Power-Tech (dalej Sklep) przekazujesz nam swoje dane osobowe. Przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony i dbamy o Twoją prywatność. Dokument, który czytasz, zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany dalej RODO).
 3. Opisujemy w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych.
 4. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Panią/Pana identyfikować tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia zakupów.
 5. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grzegorz Piątek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą handlowo-usługową Power-Tech z siedzibą przy ul. Rogozińskiego 42, 44-105 Gliwice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDIG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 648-206-54-60, REGON 276941214.
 6. Z Administratorem możesz skontaktować się w jeden z następujących sposobów:
 7. prześlij email na adres sklep@powertech.pl,
 8. zadzwoń  pod numer +48 32 301 04 27 lub
 9. wyślij list (najlepiej z dopiskiem „Dane Osobowe”) na adres: Power-Tech, ul. Rogozińskiego 42, 44-100 Gliwice.
 10. Dane osobowe zbieramy w minimalnym możliwym zakresie. Przy zbieraniu tych danych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność. Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być niezbędne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.

Jakie dane osobowe zbieramy?

 1. Zbieramy od Państwa bezpośrednio następujące rodzaje danych osobowych:
  1. W przypadku dokonywania zakupu bez rejestracji lub logowania w sklepie internetowym dane osobowe, które nam podajesz tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:
   1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
   2. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu;
   3. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
   4. w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować.
  2. W przypadku rejestracji w sklepie internetowym, logowania i dokonywania zakupów jako zarejestrowany klient dane osobowe, które nam podajesz tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:
   1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
   2. w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta użytkownika w Sklepie;
   3. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu;
   4. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
   5. w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować.
  3. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego Poprzez formularz kontaktowy (w zakładce „Kontakt” lub „Zapytaj o produkt”): imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Korzystamy z nich wyłącznie w celu zwrotnego kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa zapytanie.
 2. W każdym z powyższych przypadków podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz ze Sklepem, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie oraz informacje z konta użytkownika. Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Sklep przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadkach wymienionych w niniejszym akapicie podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Jakie przysługują państwu prawa w związku z RODO

W związku z przetwarzaniem przez firmę handlowo-usługową Power-Tech z siedzibą przy ul. Rogozińskiego 42, 44-105 Gliwice, Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z „RODO”, w szczególności:

 1. Prawo do dostępu – zgodnie z tym uprawnieniem przysługuje Państwu prawo uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane są faktycznie przez Sklep przetwarzane. Jeżeli dane są faktycznie przetwarzane, to przysługuje państwu prawo do uzyskania od nas następujących informacji:
  1. celu w jakim przetwarzane są dane osobowe (np. realizacja umowy, etc.),
  2. kategorie danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu (np. imię, nazwisko, dane adresowe),
  3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach, którzy są zlokalizowani poza UE (tzw. państwa trzecie),
  4. w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
  5. informacji o przysługujących Państwu uprawnieniach tj. prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (oczywiście o ile te konkretne prawa w danym przypadku przysługują),
  6. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Prawo do usunięcia danych tzw. prawo do “bycia zapomnianym” – mają Państwo prawo do żądania od Sklepu niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
  2. odwołają Państwo zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania;
  3. złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania. Z tą chwilą Państwa dane osobowe zostaną usunięte z naszych zbiorów;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku zgłoszenia takiego żądania, przetwarzanie danych osobowych ograniczy się tylko do ich przechowywania w następujących przypadkach:
  1. podważają Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądają Państwo ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
  3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa;
  4. złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, który będzie skuteczny w momencie wyjaśnienia czy sprzeciw jest uzasadniony.
 4. Prawo do przenoszenia danych – mają Państwo możliwość zdecydowania, że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym, gdy:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
  2. przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych.
 5. Prawo do sprostowania – mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Dodatkowo, z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 6. Sprzeciw wobec marketingu (tworzenie profilu Klienta oraz komunikacja marketingowa): w zakresie w jakim podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych dla celów marketingu bezpośredniego (tworzenie Twojego profilu Klienta i prowadzenie komunikacji marketingowej) jest nasz prawnie uzasadniony interes, masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych dla tych celów.
 7. Prawo do wniesienia skargi – mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 8. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw oraz potrzeby skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na podane powyżej w § 1 dane kontaktowe.
 9. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz także samodzielnie edytować (zakładka „Twoje konto”). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: sklep@powertech.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

Zakres przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 1. Pan/Pani jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) np. odpowiedzi na Państwa zapytanie,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań wobec Państwa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy w związku z dokonywanym w naszym Sklepie, zakupu towarów oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym oraz do prowadzenia ksiąg podatkowych.
 4. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) np. dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora, oraz m.in. do celów statystycznych (w tym analizowanie i profilowanie danych),
 5. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe (w szczególności adres e-mail lub numer telefonu) będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach.

Udostępnianie danych osobowych

 1. Państwa dane mogą być przekazane następującym odbiorcom:
  1. operatorom pocztowym, kurierom i dostawcom, w przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji dostawy na Państwa rzecz;
  2. podmiotom prowadzącym działalność doradczą, audytorską;
  3. agencjom marketingowym, jeśli uzyskamy Państwa zgodę na wykorzystywanie danych do przesyłania informacji handlowej lub innej komunikacji marketingowej, bądź będzie to dopuszczalne na podstawie uzasadnionego interesu administratora;
  4. podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub karty płatnicze w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;
  5. podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne;
  6. dostawcom usług zaopatrujący administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, umożliwiające prowadzenie sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu);
  7. organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie;
  8. organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom i doradcom Power-Tech, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony Power-Tech przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez Power-Tech roszczeń;
  9. dane również mogą być przekazywane, podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego);
  10. innym podmiotom, jeśli będzie to wynikać z ustaleń z Państwem.
 2. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Power-Tech zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Klientów. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.
 2. W każdej chwili możecie państwo wnieść sprzeciwu odnośnie profilowania. Prosimy jednak pamiętać, iż dzięki profilowaniu lepiej dopasujemy wyniki wyszukiwania i reklamy do Państwa preferencji.
 3. Od momentu wniesienia sprzeciwu nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przekazywanie do krajów trzecich

Jeżeli przekazujemy dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego trzeciego kraju, Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych.

Okres przechowywania

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.

 1. Realizacja zamówień: w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów realizacji zamówień, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Państwa roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
 2. Zbieranie danych rejestracyjnych klienta: do czasu złożenia wyraźnego żądania usunięcia Państwa konta klienta, dane te będą przetwarzane przez nasz Sklep w ograniczony sposób, sprowadzający się jedynie do przechowywania tych danych. Dane te będą przechowywane tylko i wyłącznie na potrzeby innych umów kupna – sprzedaży produktów, które możecie Państwo dokonywać poprzez naszą platformę internetową.
 3. Przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy – Ordynacja podatkowa: okres wskazany we właściwych przepisach prawa – co do zasady są to okresy 5-letnie, liczone od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło np. wystawienie faktury.
 4. Dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora: dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
 5. Formularz kontaktowy: do czasu cofnięcia zgody.
 6. Działania statystyczne (w tym analizowanie i profilowanie danych): do czasu wniesienia sprzeciwu.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów w Sklepie. Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość użytkownika, adres poczty elektronicznej, a w przypadku Sklepu – również adres pocztowy) jest konieczne dla dokonania zakupu w Sklepie.
 2. Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji konta użytkownika Sklepu uniemożliwi rejestrację konta użytkownika.

Zasady bezpieczeństwa

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

 1. ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr , dużych i małych liter oraz znaku specjalnego;
 2. wylogowaniu się ze strony Sklepu po zakończonej sesji. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony Sklepu. Wylogowanie ze strony Sklepu nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;
 3. zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
 4. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
 5. korzystaniu ze strony i Sklepu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
 6. jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

Informacje techniczne i pliki cookie

 1. Podczas korzystania przez Państwa ze Sklepu na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Państwa urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie trzeba każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Państwa zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.
 2. Pliki cookie nie są w żaden sposób szkodliwe dla Państwa urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
 3. W trakcie korzystania przez Państwa ze Sklepu korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu, opuszczenia Sklepu lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Państwa.
 4. Wykorzystywane pliki cookies:
  1. pliki niezbędne do działania Sklepu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;
  2. pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
  3. pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;
  4. pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie trzeba każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;
  5. pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.;
  6. pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których Państwo korzystają, ze Sklepem. Na stronie Sklepu dysponujemy także zintegrowanymi wtyczkami w formie przycisków zintegrowanych z mediami społecznościowymi. Oznacza to, że jeśli klikniesz jeden z takich przycisków (jak np. „Udostępnij na Facebooku”) pewne informacje mogą zostać udostępnione dostawcom mediów społecznościowych. Jeśli w danym momencie jesteś zalogowany na konto w konkretnym medium społecznościowym, dostawca tej usługi  może połączyć te informacje z Twoim kontem na kanale społecznościowym. Przypominamy, że inne serwisy, w tym serwisy społecznościowe, mogą wykorzystywać pliki cookies we własnym zakresie, na zasadach określonych w polityce prywatności danego serwisu.
 5. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
 6. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.
 7. Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie.
 8. Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.
 9. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Postanowienia końcowe

 1. W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości, dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności, lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres wymieniony w § 1 niniejszej Polityki.
 2. Zachęcamy przy tym, aby przed wniesieniem skargi w celu najszybszego i dogodnego rozwiązania wszelkich kwestii związanych z Państwa danymi osobowymi skontaktować się uprzednio z administratorem i o ile będzie to możliwe tą drogą wyjaśnić wątpliwości, czy rozwiązać powstały problem.
 3. Ze swojej strony, dziękujemy za zaufanie i dołożymy wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne, a ich przetwarzanie przez nas zgodne z obowiązującym prawem.
 4. Power-Tech zastrzega sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian oraz uaktualnień do niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.